Bangkok / Pattaya (valid Apr - Sep 2014)

4d3n Bangkok-Pattaya (SIC-GV2)

5d4n Bangkok-Pattaya (SIC-GV2)

___________________________________________________________________________

Bangkok / HuaHin (valid Apr - Sep 2014)

4d3n Bangkok - Hua Hin (Private - GV6)

5d4n Bangkok - Hua Hin (Private - GV6)

___________________________________________________________________________

Chiangmai - Chiangrai (valid Apr - Sep 2014)

3d2n Chiangmai (SIC-GV2)

4d3n Chiangmai - Chiangrai (SIC-GV2)

4d3n Chiangmai - Chiangrai(overnight) (SIC-GV8)

5D4N Chiangmai - Chiangrai Tour (SIC - GV2)

5D4N Chiangmai - Chiangrai(overnight) (SIC-GV8)

___________________________________________________________________________

Koh Samui (valid Apr - Sep 2014)

3D2N Koh Samui Free & Easy (SIC - GV2)

___________________________________________________________________________

Phuket (valid Apr - Sep 2014)

3D2N Phuket (SIC - GV2)

4D3N Phuket (SIC - GV2)

___________________________________________________________________________

Krabi (valid Apr - Sep 2014)

3d2n Krabi Free & Easy (SIC - GV2)

___________________________________________________________________________

thailand-banner150.jpg